REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG KLUBU CROSSFIT

Na terenie Klubu Crossfit obowiązują zasady określone w niniejszym Regulaminie.

I. ZASADY UZYSKANIA CZŁONKOSTWA KLUBU

 1. Członek Klubu Crossfit…(zwanego dalej: Klubem) tzw. Klubowiczem mogą zostać osoby, które ukończyły 18 rok życia. Osoby, które ukończyły 16 rok życia mogą stać się Klubowiczem wyłącznie za pisemną zgodą przedstawicieli ustawowych. Członkostwo jest imienne.
 2. Umowa członkowska zawierana jest na czas określony lub nieokreślony i z chwilą jej zawarcia Klubowicz zobowiązuje się do uiszczania opłat zgodnie z rodzajem zawartej umowy i obowiązującym cennikiem.
 3. Klubowicz akceptuje zasady obowiązujące w Klubie, w tym niniejszym Regulamin oraz obowiązujący cennik opłat za uczestnictwo w treningach jak również sposób regulowania tychże opłat.
 4. Na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, z usług Klubu mogą korzystać również osoby, które wykupiły jednorazowy karnet lub skorzystały z jednorazowego bezpłatnego wstępu na trening, pod warunkiem pisemnego oświadczenia o akceptacji niniejszego Regulaminu oraz o zdolności do udziału w treningu.
 5. Każda ze stron jest uprawniona do wypowiedzenia umowy członkowskiej z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia.
 6. Klub jest uprawniony rozwiązać umowę członkowską w trybie natychmiastowym w przypadku naruszenia przez Klubowicza postanowień niniejszego Regulaminu oraz umowy członkowskiej lub powszechnie obowiązujących zasad porządku i kultury jak również dobrych obyczajów.
 7. Klubowicz jest uprawniony do zawieszenia członkostwa i przedłużenia okresu trwania umowy zawartej na czas określony na okres od …. do…. tygodni, przy czym takie zawieszenie jest możliwe jeden raz w roku kalendarzowym. Zawieszenie członkostwa następuje po uprzednim osobistym lub telefonicznym zgłoszeniu planowanego zawieszenia w Recepcji Klubu. Nie ma możliwości zawieszenia członkostwa z datą wsteczną, każdorazowo następuje ono na przyszłość począwszy od dnia następującego po dniu zgłoszenia.

II. ZASADY KORZYSTANIA Z KLUBU I UCZESTNICZENIA W TRENINGACH

 1. Klubowicz jak również osoby, które wykupiły jednorazowy karnet lub skorzystały z jednorazowego bezpłatnego wstępu na trening są uprawnione do korzystania z dostępnego w Klubie sprzętu treningowego oraz pomieszczeń treningowych stosownie do treści zawartej umowy i rodzaju treningu oraz w godzinach otwarcia klubu.
 2. Godziny otwarcia Klubu jak również wszelkie zmiany w tym zakresie są ogłaszane w Klubie oraz w social mediach Klubu oraz na stronie www ………… , w sposób umożliwiający zapoznanie się z nimi.
 3. Udział w treningu jest możliwy po wcześniejszym zapisie. Minimalna ilość osób na treningu to: … osób. Klub zastrzega sobie prawo do odwołania treningu w przypadku jeżeli na trening zapisze się mniej osób niż wskazana minimalna ilość osób.
 4. Wejście i wyjście do/z Klubu należy zgłosić w Recepcji. Recepcja weryfikuje uprawnienie do wejścia do Klubu oraz udostępnia klucz do szafki w Szatni. Klucz należy zwrócić w Recepcji przed wyjściem z Klubu. W przypadku zgubienia lub uszkodzenia klucza, Klub pobiera opłatę w wysokości … zł.
 5. Klub nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie Klubu, w tym w szatni, lub w szafkach.
 6. Klubowicze jak również osoby, które wykupiły jednorazowy karnet lub skorzystały z jednorazowego bezpłatnego wstępu na trening, zobowiązani są do stosowania na terenie Klubu zasad higieny oraz odzieży sportowej dostosowanej do rodzaju treningu, w tym obuwia sportowego z czystą podeszwą.
 7. Przed przystąpieniem do zajęć Klubowicz jak również osoby, które wykupiły jednorazowy karnet lub skorzystały z jednorazowego bezpłatnego wstępu na trening, są zobowiązani poinformować trenera o wszelkich swoich schorzeniach oraz jakichkolwiek przeciwskazaniach mogących stanowić przeszkodę do uczestnictwa w treningu, w tym w szczególności o schorzeniach kręgosłupa, chorobach serca, nadciśnieniu lub niskim ciśnienie ciąży itp. W takich przypadkach osoba taka powinna skonsultować z lekarzem brak przeciwskazań do uczestnictwa w treningach.
 8. Klubowicze jak również osoby, które wykupiły jednorazowy karnet lub skorzystały z jednorazowego bezpłatnego wstępu na trening, są zobowiązani do punktualnego stawiania się na treningi prowadzone w Klubie. Możliwość uczestniczenia w treningach uzależniona jest od uprzedniego dokonania zapisu na trening, bez względu na jego rodzaj oraz porę. W wypadku dwóch nieobecności na treningu pomimo wcześniejszego zapisu bez jego odwołania, Klub zastrzega sobie prawo do blokady zapisów Klubowicza na okres dwóch kolejnych tygodni.
 9. Klubowicze jak również osoby, które wykupiły jednorazowy karnet lub skorzystały z jednorazowego bezpłatnego wstępu na trening, zobowiązani są do przestrzegania na terenie Klubu porządku, właściwego i kulturalnego zachowania względem personelu Klubu oraz innych osób przebywających na terenie Klubu tak, w tym w szczególności nie zakłócać innym osobom korzystania z Klubu i znajdującego się w nim sprzętu.
 10. Zabrania się wchodzenia na teren Klubu osobom pod wpływem alkoholu, środków odurzających i substancji psychotropowych. Na terenie Klubu zabronione jest palenie papierosów, e-papierosów, spożywanie alkoholu, narkotyków i innych substancji nielegalnych. Ponadto na terenie Klubu zabrania się spożywania posiłków, w tym zamawiania jedzenia z dostawą do Klubu.
 11. Klub nie ponosi odpowiedzialności za następstwa korzystania z Klubu i użytkowania sprzętu w sytuacji, gdy Klubowicz jak również osoby, które wykupiły jednorazowy karnet lub skorzystały z jednorazowego bezpłatnego wstępu na trening, znajdowały się w stanie nietrzeźwości, pod wpływem narkotyków lub innych środków odurzających lub psychotropowych, lub nie poinformowały o przeciwskazaniach zdrowotnych do ich uczestnictwa w treningu. W trakcie treningów Klubowicze są zobowiązani do korzystania z własnych ręczników.
 12. Sprzęt Klubu powinien być użytkowany zgodnie z jego przeznaczeniem, a po zakończonym treningu uporządkowany oraz odłożony na miejsce. W przypadku gdy Klubowicz lub osoby, które wykupiły jednorazowy karnet lub skorzystały z jednorazowego bezpłatnego wstępu na trening, nie wiedzą jak użytkować sprzęt, zobowiązane są zasięgnąć informacji w tym zakresie u personelu Klubu.
 13. Klubowicz oraz osoba, która wykupiła jednorazowy karnet lub skorzystała z jednorazowego bezpłatnego wstępu na trening korzystają z usług oferowanych przez Klub na własną odpowiedzialność i niniejszym oświadczają, ze nie ma żadnych przeciwskazań do ich jakiejkolwiek aktywności fizycznej.
 14. Klub nie odpowiada za następstwa niewłaściwego użytkowania sprzętu lub wykonywanie treningu z niewłaściwym, źle dobranym obciążeniem w stosunku do kondycji i możliwości Klubowicza lub osoby, która wykupiła jednorazowy karnet lub skorzystała z jednorazowego bezpłatnego wstępu na trening.
 15. W przypadku gdy Klubowicz lub osoby, które wykupiły jednorazowy karnet lub skorzystały z jednorazowego bezpłatnego wstępu na trening, nie stosuje się do zaleceń i wskazówek trenera lub personelu Klubu, na skutek czego wyrządza szkodę sobie lub osobom trzecim, pełną odpowiedzialność ponosi sprawca szkody.
 16. W przypadku braku aktualnego zaświadczenia o stanie zdrowia umożliwiającym aktywność fizyczną, w tym w szczególności podczas ciąży, Klub jest uprawniony do odmowy udziału takiej osoby w treningu lub korzystania ze znajdującego się na terenie Klubu sprzętu.
 17. Klubowicz jak również osoby, które wykupiły jednorazowy karnet lub skorzystały z jednorazowego bezpłatnego wstępu na trening, ponoszą pełną odpowiedzialność prawną i finansową za wszelkie wyrządzone dewastacje i uszkodzenia sprzętu i innego mienia Klubu.
 18. Korzystanie z Klubu i znajdującego się w nim sprzętu w celach komercyjnych bez uprzedniej pisemnej zgody Klubu jest zabronione. W przypadku złamania tego zakazu Klubowicz oraz osoby, które wykupiły jednorazowy karnet lub skorzystały z jednorazowego bezpłatnego wstępu na trening, zobowiązane są do naprawienia powstałej z tego tytułu szkody.
 19. Klubowicze Klubu nie mogą korzystać z usług prywatnych trenerów osobistych, poza trenerami zatrudnionymi w Klubie, bądź wskazanymi przez Klub.
 20. Klub zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia w poczet Członków Klubu bez podania przyczyny, zmian zasad członkostwa i Regulaminu.
 21. Na terenie Klubu znajduje się monitoring wizyjny. Ponadto Klub zastrzega sobie prawo do fotografowania pomieszczeń Klubu w celach marketingowych i promocyjnych, w tym niezamierzonego utrwalania wizerunku Klubowicza lub osoby, która wykupiła jednorazowy karnet lub skorzystała z jednorazowego bezpłatnego wstępu na trening, którzy po uprzednim poinformowaniu o możliwości utrwalenia ich wizerunku nie zgłosili w tym zakresie sprzeciwu. Brak sprzeciwu, o którym mowa z daniu poprzednim jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na utrwalenie wizerunku i wykorzystanie go przez Klub w celach marketingowych i promocyjnych.